Dne 22. května 2024 Zorganizovala AP lesnická s.r.o. za vydatného přispění Arcibiskupství pražského odborný seminář zaměřený na řešení aktuálních výzev v lesnictví. Název Budoucnost nejen církevních lesů a jména jednotlivých přednášejících přilákala do sálu kardinála Berana přes 80 účastníků. Seminář byl zaměřen zejména na praktické dopady klimatické změny v lesnictví a jejich řešení. Pozváni byli nejen provozní lesníci, ale i zástupci majitelů lesů.

Záštitu nad seminářem převzal a zahájení se ujal arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner. Úvodní referát přednesl generální vikář pro organizaci Mons. Jan Balík. Oba pánové ve svých řečech vyzdvihli důležitost vyrovnané ekonomiky lesního majetku pro financování hlavní činnosti Arcibiskupství pražského. Zdůrazněna byla i odpovědnost současných hospodářů za zachování lesů pro příští generace.

Následovaly odborné referáty zabývající se riziky a dopady probíhající klimatické změny na lesní hospodářství v Evropě a zejména v ČR. Představeny byly i modely hospodaření, které přinášejí vyšší odolnost lesních porostů proti stresovým faktorům.

V závěrečném bloku referátů zaznělo shrnutí ekonomických souvislostí přednášených řešení. Zajímavá byla i pasáž o dotacích ve vazbě na celospolečenské přínosy lesního majetku. V závěrečném referátu představil ředitel AP lesnická s.r.o. některé postupy, kterými se arcibiskupští lesníci snaží reagovat nejen na současný vývoj, ale i na předpokládané výzvy.

Přednášející i účastníci hodnotili seminář jako velmi povedený a přínosný. Sborník referátů je možné nalézt v odkazu pod tímto článkem.

Ing. Jan Ferkl, zástupce ředitele pro výrobu AP lesnická s.r.o.

Budoucnost nejen církevních lesů