O nás

Společnost AP lesnická s.r.o. byla založena z podnětu Arcibiskupství pražského 29. října roku 2021. Správu lesů a vlastní hospodaření v diecézních lesích zajišťoval od r. 2015 pro Arcibiskupství pražské, neziskovou organizaci, její samostatný útvar Sekce Lesní správa. V závěru roku 2021 bylo rozhodnuto o postupném převodu této sekce a její činnosti do obchodní společnost AP lesnická s.r.o.

Lesy jsou tradiční součástí hospodářské základny církve. V roce 2015 stát vrátil většinu lesního majetku zabaveného komunistickým režimem. Díky tomu dnes AP lesnická s.r.o. pro Arcibiskupství pražské pečuje o 14 tisíc hektarů lesů. Dále prostřednictvím pachtu obhospodařuje 13 tisíc ha lesů subjektů podřízených (kapituly a farnosti) i jiných (Náboženská matice). Správu lesů zajišťuje napřímo spoluprací s regionálními partnery a dodavateli. AP lesnická s.r.o. pokrývá veškeré činnosti spojené s lesním hospodářstvím, ústředí společnosti se sídlem v Praze zastává ekonomickou a administrativní agendu. AP lesnická s.r.o. se člení na ústředí a sedm polesí, dělených na jednotlivé úseky. Ty zajišťují vlastní lesnický provoz a výrobu. Celý tým tvoří zhruba 65 technickohospodářských zaměstnanců.

Diagram-spravy-majetku

Historie arcibiskupských lesů

Co do výměry tvořily a tvoří lesy většinu hospodářského majetku arcibiskupství. Biskupství a později Arcibiskupství pražské od 12. století postupně získalo – ať už jako dominikální, nebo rustikální majetek – velkostatky Rožmitál, Dolní Břežany, Onšov, Louňovice, Blatno, Červená Řečice, Nový Rychnov a Týn nad Vltavou. K tomu je nutné zmínit menší arcibiskupské statky (například Sovínky) a majetek kapitul a farností pražské arcidiecéze. Nejvýznamnější z nich je panství metropolitní kapituly ve Spáleném Poříčí. Původ majetku byl velmi pestrý. Konkrétně šlo o dar v případě Rožmitálu, koupi v Týně nad Vltavou, směnu v Blatně a odkaz Louňovice, v dalších případech se jednalo o patronáty a podobně, ale vždy mělo vlastnictví církve soukromoprávní povahu. Kontinuita vlastnictví a hospodaření byla narušena zejména husitskými válkami v 15. století a pozemkovými reformami a totalitními režimy ve 20. století. V dějinách arcibiskupských lesů se vystřídala celá řada lesnických osobností, z nichž lze uvést Karla Daniela Gangloffa, profesora Václava Korfa, inženýry Jana Pince a Václava Šrámka.

V roce 2012 začal proces majetkového vyrovnání, jímž se majetek konfiskovaný komunisty částečně vrací do vlastnictví arcibiskupství a dalších církevních právnických osob. Pro AP lesnická s.r.o. je výzvou a ctí navázat po násilném přerušení ve 20. století na cennou tradici staleté lesní držby a na odkaz lesníků předchozích generací.

Poslání a cíle

Posláním AP lesnická s.r.o. je spravovat lesy Arcibiskupství pražského. Správa lesů je přímo spjata s činností arcibiskupství. Podílí se na ekonomickém zabezpečení arcidiecéze, aby církev mohla konat svou službu lidem a vést je k osobnímu setkání s Bohem. Cílem AP lesnická s.r.o. je udržet či zlepšit stav arcibiskupských lesů i lesů smluvních partnerů a zachovávat při tom hodnoty pravidelně zdůrazňované v českém lesnictví:

  • Hospodařit trvale udržitelně – zachovat a zvyšovat rozlohu a kondici lesů, předat další generaci les ve stejném nebo lepším stavu.
  • Usilovat o vyvážený poměr ekonomického, sociálního a ekologického pilíře lesního hospodářství – zajistit hospodářskou soběstačnost majetku, dávat práci lidem (především místním), dbát na plnění mimoprodukčních funkcí lesa.
  • Upřednostňovat přírodě blízké hospodaření – rozvíjet znalost přírodních procesů a efektivně ji promítat do konkrétních úkonů lesníka, využívat v maximální míře přirozenou obnovu. Posilovat druhovou, věkovou a prostorovou pestrost lesních porostů, volit technologie (nové i tradiční) podle charakteru stanoviště.
  • Udržet pod kontrolou škodlivé činitele, zvládnout dopady změny klimatu.

K tomu se organicky pojí ještě cíl vlastní církvi:

  • Rozpoznávat a ctít záměry Stvořitele.

STRATEGIE

K dosažení těchto cílů uplatňuje arcibiskupství vlastnicky orientovaný přístup. Klade důraz na svobodu a zodpovědnost vlastníka, přímou správu lesů bez zprostředkovatelských článků. Obchod dřívím oddělujeme od lesní výroby. Snažíme se o blízký kontakt vlastníka lesa s dělníky. Hospodaření nastavujeme na konzervativní horizont. Odpovídá to charakteru církevní organizace. Vylučuje snahy koncentrovat výnosy v jedné generaci, jednom funkčním období či v době trvání smluvního vztahu. Arcibiskupství je připraveno spolupracovat se státní správou, samosprávami, myslivci, vědci a stejnou měrou oslovit i návštěvníky z řad veřejnosti. Vyjdeme vstříc jejich zájmu o les za předpokladu, že vzniklé vztahy jsou vzájemně prospěšné, nebo alespoň nemají negativní dopad na vlastníka.

Pozvání do arcibiskupských lesů

Českou krajinu utváří z jedné třetiny lesy. Považujeme je za jedno z největších bohatství, které bylo člověku svěřeno. Utíkáme do lesů hledat divočinu, krásu, ticho, poezii přírody, ale i práci. Procházíme zas a zas lesní pěšiny a cesty. Navracíme se na místa, která nás okouzlila, která jsme navštívili s přáteli, rodinou. Přijměte proto pozvání na putování po lesích arcidiecéze pražské. Jste zváni na návštěvu skalnatých doubrav okolo Sázavy, smíšených lesů jižních Čech, bájného Blaníku, nyní těžce zkoušené Vysočiny, lesy jižních Brd s vrcholem Třemšín i horské smrčiny Krušných hor.

Podíváme se do historie správy lesů i do současného dění. Najdeme lesy, kde člověk ponechal vše na přírodě, lesy kde spolu s přírodou člověk hospodaří, i lesy kde člověk přírodě ublížil a dnes to napravuje. Krátká videa jsou nám všem pozvánkou. Stačí si vybrat a poznávat.

Važme si našich krásných lesů, Pán nás jimi obdaroval.

Ing. Milan Mochán, jednatel AP lesnická s.r.o.