Pojďme do lesa

Les je krásný chrám plný života

Les by měl být jakýmsi společným domovem nás všech – místem, kam si mohou jít lidé zaběhat nebo se projít, kde někteří z nás naleznou obživu, ale také místem, kde se bude dobře žít všem živým tvorům, které k tomu Pán Bůh stvořil. A to je poslání všech lesů, i těch církevních. My k tomu můžeme přidat lidský rozměr, kterým se, jak věřím, vyznačují naše vztahy vůči všem, s nimiž tak či onak spolupracujeme.

Když do našich lesů přijdete, naleznete tam křížky, Boží muka, kapličky, tedy různé památky po našich předcích. Na tuto tradici bychom rádi navázali a obohatili ji. Stačí mýtinka, lavičky a obyčejný dřevěný kříž a vznikne krásné, přirozené místo k meditaci. Je-li pravda, že Boha nalézáme v tichu a klidu, při setkání s krásou či harmonií, pak les nabízí přirozené prostředí pro setkání s Ním. Les je krásný chrám, který je plný života, a kdo se dokáže dívat, nalezne v něm krásu na každém kroku. Kdo tedy chce hledat Boha, má k tomu v lese optimální podmínky.

Ředitel AP Lesnická Milan Mochán

PROSBA LESA

Jsem dárcem tepla v Tvém krbu v zimě za chladných nocí a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. Dávám ti kyslík do Tvých plic a žil a klid pro tvé nervy. Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. Ze mne je lože, na kterém spáváš i kleč tvého rádla. Já jsem dal topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu. Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvoje rakev. Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko. Slyš tedy moji prosbu, nepustoš mě!

Rudolf Těsnohlídek

Desatero návštěvníka lesa

V lese se chovám tiše
Hluk ruší ostatní návštěvníky, ale hlavně stresuje lesní zvěř. Ta se potom shlukuje na nepřirozených stanovištích, například v hustých mlazinách, a má narušený potravní cyklus. Zvyšuje se tím riziko poškození lesních dřevin, zvířata je okusují. Z poškozeného stromu už nebude dobré dřevo na dům, na nábytek, na hračky…

Psa mám vždy na vodítku
Nesmí ohrožovat lesní zvěř. Štvaní může způsobit její poranění nebo i úhyn. Pes samozřejmě nesmí být nebezpečný ani pro návštěvníky lesa nebo osoby, které tam pracují.

Chráním stromy a keře
Odlomenými větvemi nebo poškozenou borkou (lidově též kůrou) vniká do stromu infekce. Je více ohrožen dřevokaznými houbami, které ho oslabují.

Vyhýbám se místům, kde probíhá těžba, manipulace nebo doprava dříví
Pak se nedostanu do nebezpečí, které vzniká při pádu stromu nebo větve, nebo při práci s technikou. V žádném případě si nehraji na skládkách dříví, kde hrozí úraz po uvolnění klád.

Nevstupuji do oplocenek
Chrání stromky před zvěří. Neporušuji zákazy vstupu ani na ostatních místech, pokaždé mají svůj důvod.

Nejezdím do lesa autem nebo jiným motorovým vozidlem
Přispívám tím k bezpečnosti návštěvníků a pracovníků v lese. Nadměrný provoz ohrožuje zvěř i samotný les. Na kole, běžkách, sáňkách nebo na  koni se proto v lese smí jezdit jen po vyznačených stezkách.

Lesní plody sbírám jen pro svou potřebu
Nepoužívám k tomu hřeben ani jiný způsob sklizně, který poškozuje les. Z lesních plodů má mít užitek zejména zvěř a ptactvo. V řadě evropských zemí je sběr hub omezen a zpoplatněn, například v severní Itálii nebo Rakousku. V Nizozemsku je zakázán úplně. Vůbec houby nesbírají Němci (s výjimkou Bavorů), Britové a Skandinávci. U nás je sběr lesních plodů, hub a bylin zakázán v národních parcích a ve vojenských lesích.

Nerozdělávám v lese oheň
Platí pravidlo, podle něhož otevřený oheň nesmí hořet v lese, ale ani ve vzdálenosti do 50 m od jeho okraje.

Netábořím mimo vyhrazená místa
Na cizí zahradě to také neudělám.

Uklízím po sobě odpadky
Mnoho lidí si stále plete lesy se skládkami. Odhazují tam ojeté pneumatiky, stavební odpad, konzervy a další nepořádek. Některé předměty se v přírodě vůbec nerozloží.

Sportovní akce i sběr odpadu v lese musí organizátoři nahlásit

Každý se může připojit k ochraně lesa. Jak na to? Každá lesní správa vítá organizované akce na sběr odpadu. Počítá však s tím, že je organizátoři nahlásí. Předejdou tím možným nedorozuměním. Podobný postup je nutné dodržet i při organizování dalších akcí.

V lese můžete pořádat například hromadnou sportovní akci či skautský tábor. Musíte je však předem oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Oznámení musíte zaslat alespoň 30 dnů předem. Mělo by obsahovat:

  • Místo a termín konání této akce;
  • Předpokládaný počet účastníků;
  • Způsob zajištění;
  • Souhlas vlastníka lesa.
  • Úřad vám může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit podmínky konání akce. Takové podmínky jsou pak závazné.