Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Chráněné území se nachází na úpatí Chaloupeckého (900 m) a Vysokého vrchu (883 m) na území Rudného, části obce Vysoká Pec, a je protkáno drobnými potoky a četnými odvodňovacími kanály. Vody odvádí Rudný potok ústící ve Vysoké Peci do Rolavy. Celé území přírodní památky se překrývá s evropsky významnou lokalitou Rudné. Přírodní památka je rozdělena do tří segmentů v rozestupech asi 250–300 m, které představují reprezentativní část nezalesněného území evropsky významné lokality Rudné. Předmětem ochrany jsou horské podmáčené biotopy, které tvoří slatiniště, přechodová rašeliniště, acidofilní louky a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Cílem ochrany je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť.