Arcibiskupství pražské prostřednictvím Lesní správy obhospodařuje lesy v osmi polesích, mj. v polesí Týn nad Vltavou. Lesnický úsek Hroznějovice, který spravuje lesy v blízkosti Hněvkovické přehrady, je charakteristický jehličnatými lesy od nadmořské výšky 360 až 500 m.

Cestní síť vybudovaná v 70. letech v souvislosti se stavbou blízké jaderné elektrárny Temelín za 50 let provozu doznala opotřebení a v lesnících dozrávala myšlenka doplnění cestní sítě o sjízdný úsek, který by zajistil propojení dosavadních cest do průjezdné trasy, aby se nákladní auto, které z různých skládek dřeva nakládá vytěžené kmeny, nemuselo vracet nebo otáčet ve stísněných poměrech členitého terénu ve svazích nad vodní nádrží Hněvkovice.

Na základě zpracované projektové dokumentace a po výběru zhotovitele bylo úspěšně požádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova na investice do lesnické infrastruktury.

Záměrem dotačního projektu je rekonstrukce lesní svážnice na lesní odvozní cestu třídy 1L zvětšením volné šířky cesty včetně krajnic na 4,5 m a vybudováním vozovky z kameniva prolévaného živicí (penetrační makadam) v délce 490 m. Přínosem zpevněné vozovky skloněné v příčném směru do lesního porostu je plošné odvedení dešťových srážek do přilehlého lesa, kde se vsáknou. Dřívější potoky vody v kolejích vyjezděných lesnickou mechanizací v nezpevněné trase jsou minulostí.

Stavební práce byly prováděny v letních měsících letošního roku místním zhotovitelem nákladem 1 416 tis. Kč bez DPH.

Pokud zhotovená cesta úspěšně projde závěrečnou kontrolou poskytovatele dotace, je možné získat spolufinancování ve výši 90 % této částky, tj. 1 275 tis.Kč bez DPH.

Součástí této stavební akce je i zesílení konstrukce pokračující části cesty v délce dalších 530m drceným kamenivem. Tato část nákladů ve výši cca 770 tis. Kč bez DPH je hrazena z vlastních prostředků Arcibiskupství pražského.

Rekonstrukcí došlo ke zlepšení kvality lesní cesty a objektů na lesní cestě pro účely hospodaření v lese a ochrany lesa. Propojením sousedních odvozních cest do spojité dopravní trasy dojde k celkovému zefektivnění lesní dopravy v komplexu Hněvkovického lesa a ke zkrácení přibližovacích vzdáleností.

Věříme, že novou komunikaci ocení i zdejší cyklisté.

Převzato z žádosti o platbu:

Celkové výdaje projektu: 2 644 723,- Kč s DPH (úsek 490 m na dotaci + navazující úsek 530 m z vlastních prostředků AP)
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 1 416 790,-Kč bez DPH
Celková výše přiznané dotace: 1 275 111,-Kč bez DPH
Příspěvek EU: 631 179,- Kč bez DPH
Příspěvek z národních zdrojů: 643 932,-Kč bez DPH
Soukromé výdaje: 141 679,-Kč bez DPH

1014-001