Ve dnech 16. a 17. května proběhla v Rožmitále pod Třemšínem a v lesích Arcibiskupství pražského výroční valná hromada Pro Silva Bohemica z.s.  Jedná se o spolek lesníků, které spojuje přesvědčení o nutnosti obhospodařovat les přírodě blízkým způsobem. Hnutí čerpá z prověřených zkušeností s převody lesa na podrostní a maloplošné pasečné formy s pěstováním smíšených porostů, s péčí o porostní zásobu. Stejnou měrou se opírá o moderní vědecké poznatky o ekologii lesa. Ty potvrzují, že jediným zodpovědným způsobem trvale udržitelného využívání lesa jako přírodního zdroje pro uspokojování nejširších společenských potřeb je ten, který plně respektuje jeho ekosystémovou podstatu.

Celé akce se účastnilo na 85 lesníků z celé České republiky, které na úvod jednání přivítal pan starosta Mgr. Pavel Bártl.

První den valné hromady hostila galerie Podbrdského muzea. Po zhodnocení činnosti v minulém období a volbě nového výboru proběhly prezentace, mezi nimiž nechybělo ani představení práce lesníků AP Lesnická s.r.o., která obhospodařuje lesy ve vlastnictví Arcibiskupství pražského.

Druhý den byl věnován venkovní pochůzce. Vzhledem k místu ubytování účastníků byla tato situována do lokality Sklář v teslínském revíru. Během pochůzky představili vedoucí výroby AP Lesnická s.r.o., Ing. Jan Ferkl a vedoucí polesí Rožmitál Ing. Josef Hrdina postupy při obnově i výchově lesa. Zároveň byla široce diskutována potřeba adaptace zdejších převážně smrkových porostů na probíhající klimatickou změnu. Prezentované postupy i jejich výsledky v jednotlivých porostech se setkaly s pozitivním ohlasem zúčastněných, mezi nimiž nechyběly významné osobnosti českého lesnictví.

                                                                                                                                                                            Ing. Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál