Na podzim roku 2022 jsem psal příspěvek o praktických terénních seminářích pro zaměstnance Lesní správy. Nosným tématem bylo stanovení hlavních zásad obnovy kalamitních holin a výchovy mladých porostů (prořezávkách a probírkách).

Obnova je nejnákladnější lesnickou činností, výchova určuje další vývoj mladého porostu na mnoho desetiletí a někdy i na celý život porostu. Obě tyto činnosti vyžadují od lesníků vizi, kvalifikaci a umění přenést své vědomosti do podoby provedené práce. O tom, jak se podařilo pracovníkům Lesní správy naplnit první cíl, tedy obnovu kalamitních holin, bych Vás rád informoval v tomto příspěvku.

Cíl stanovený pro personál Lesní správy a představený Vám ve zmiňovaném článku se dá shrnout do dvou základních bodů:

  • Co nejefektivněji založit nový, druhově a prostorově pestrý lesní porost se zastoupením cílových dřevin, zejména dubu, buku, jedle, borovice a v neposlední řadě smrku.
  • K tomu v co největší míře využít přirozené obnovy. A to jak z důvodu ekonomických, tak i z důvodu zdravého vývoje zakládaného porostu.

A jak to dopadlo?

Kůrovcovou kalamitou vzniklo za posledních 5 let přibližně 1500 ha holin. Z toho se ke dnešnímu dni podařilo zalesnit uměle 710 ha a přirozeně 350 ha. V příštím roce dokončíme umělé zalesňování kalamitních holin v rozsahu 80 ha a vykážeme dalších 130 ha přirozené obnovy. Ze zbylých 230 ha očekáváme, že přirozená obnova bude vykázána (až bude dostatečně velká) na 170 ha a zbylých 60 ha bude nutné uměle doplnit. V součtu tedy bylo či bude z 1500 ha kalamitních holin obnoveno přirozeně 650 ha a 850 ha výsadbou.

Přínos pro ekonomiku je obrovský. Vždyť 1 ha přirozené obnovy ušetří přibližně 100 000,- Kč nákladů nutných k zalesnění umělou sadbou. Ale nejen to, přirozeně obnovené stromky se mnohem lépe přizpůsobují změnám podmínek a jsou tak výrazně odolnější než uměle vysázené porosty. Říká se tomu bezpečnost produkce a znamená to, že s mnohem větší pravděpodobností se dnes zakládané porosty podaří dopěstovat až do dospělosti. Tedy, že z naší dnešní práce budou mít užitek další generace.

Současná situace v postupu kůrovcové kalamity v našich lesích se pomalu uklidňuje. Za personál Lesní správy děláme vše, co nás naučili profesoři na lesnických školách v předmětu ochrana lesa.

Závěrem je třeba poděkovat všem našim hajným, polesným, technikům a adjunktům, bez jejichž každodenní práce by nebylo možné výše uvedené výsledky naplnit. S Boží pomocí, kdy poslední dva roky byly srážkové příznivé a bez extrémního sucha, se podařilo založit lesy pro budoucnost. Jak jejich požehnaná práce krásně vypadá v prosluněném podzimním lese posuďte na přiložených fotografiích.

Arcibiskupským lesům a jejich lesníkům přeji Lesu zdar!

Ing. Jan Ferkl, zástupce ředitele LES pro výrobu