Certifikace PEFC

Lesy tvoří náš společný domov, krajinu nejen pro člověka, ale vše živé. Vlastnictví lesa zavazuje. Uchovat lesy pro další generace v co nejlepší kondici je obrovský závazek pro vlastníka a správce lesů. Domýšlet důsledky lidské činnosti v lesích a krajině daleko do budoucnosti, je nezbytným předpokladem splnění tohoto závazku. Vytěžit lesy, změnit druhovou skladbu lesů, založit plantáže s pomocí moderní techniky dokážeme. Vyhodnotit dopady našich kroků v přírodě však vyžaduje pokoru a komplexní, mnoha oborový přístup. Lidstvo tuto obecnou problematiku užívání životního prostředí poprvé popsalo jako „Udržitelný rozvoj“ na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v brazilském Riu de Janeiru v roce 1992. Je pak logické, že s postupem času byla sestavena dílčí kritéria hodnocení lidské činnosti v krajině, tedy nejen v lesích. V současnosti máme v České republice dva certifikační systémy pro hodnocení lesnického hospodaření. Arcibiskupství pražské, Lesní správa se přihlásila na úvod k systému PEFC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je certifikát, který prostřednictvím podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích zabezpečuje v celém dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou produkovány za dodržování nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů. Díky značce PEFC dokáží zákazníci a spotřebitelé identifikovat výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Jaké jsou hlavní praktické dopady udržitelného hospodaření:

  • Sociální pilíř – lesy poskytují obživu v regionu. AP Lesnická zaměstnává 98 vlastních zaměstnanců, včetně dělnických profesí. Provozuje vlastní lesnickou mechanizaci a zadává práce v lesích téměř 350 místním drobným živnostníkům a firmám na dlouhodobém principu.
  • Ekologický pilíř – pilíř, který v době plošného hynutí lesů a mizejících živočišných a rostlinných druhů, nedostatku vody v krajině nabývá na významu. Jemné přírodě blízké postupy lesnického hospodaření, bez plošného kácení stromů, péče o malé vodní nádrže, reinfiltarce vody z lesních cest zpět do porostů, spolupráce s ochranou přírody na péči o cenné biotopy a stanoviště chráněných druhů rostlin a živočichů. Trvalý úkol lesníků, jehož plnění v loňském roce ocenila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělení ceny Počin roku pro polesí Rožmitál.
  • Ekonomický pilíř – samofinancování lesního hospodářství, založené na principu vyrovnanosti. Neodebírat výnosy budoucnosti a trvale poskytovat vlastníkovi vyrovnanou lesní rentu. Úkol, který podléhá obecným tržním mechanismům nabídky a poptávky, ale zároveň vysokému tlaku veřejného užívání lesů.

Žádný systém však není sám o sobě zárukou odpovědného hospodaření. To je především v rukách odborných a fundovaných pracovníků, kteří lesu rozumějí a na lese jim záleží.