Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno – IV

Projekt je umístěn v Ústeckém kraji, okrese Chomutov, v katastrálním území Blatno u Chomutova, Bečov, Radenov a Načetín u Kalku, na parcelách v majetku Arcibiskupství pražského.

Projekt je zaměřen na odstranění porostů náhradních dřevin (PND) na obnovních prvcích snížením zakmenění (odstranění náhradních dřevin) a následnou přípravu půdy (mechanicky i chemicky) pro budoucí cílové dřeviny, stavbu oplocenek, výsadbu a následnou péči.

Porostní skupiny zahrnuté v projektu jsou ve vyšším stupni naléhavosti přeměn PND. Porosty se rozpadají, jsou na konci životnosti. Smrk pichlavý je ve stádiu odumření, bříza různých proveniencí je rozlámaná, modřín opadavý vykazuje křivost. Na některých obnovních prvcích projektu je ve spodní nebo vrchní etáži smrk ztepilý, který bude nadále plnit funkci cílové a reprodukční dřeviny, proto bude na místě ponechán. Projekt řeší odstranění PND z důvodu aktuálního narušeného porostního prostředí.

Je nanejvýš nutné udržet na platě Krušných hor zdravý a stabilní les také z pohledu vodohospodářského. Krušné hory jsou Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a pro podkrušnohorské aglomerace stabilním přísunem pitné vody.

Výsledkem projektu bude přeměna rozpadajících se porostů náhradních dřevin na stabilní porosty plnící všechny funkce lesa s ohledem na stanovištní podmínky a zvýšení podílu melioračně zpevňujících dřevin, které pozitivně ovlivňují půdní vlastnosti. Rozhrnutím valů při přípravě půdy dojde ke smíchání humusové vrstvy uložené ve valu a k přispění zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půdy. Oplocením jedle a listnatých dřevin a jejich mazání krčků proti hlodavcům, mazáním nové výsadby smrku ztepilého v letním období a před zimou proti okusu zvěří, ošetření nových sazenic jehličnanů proti klikorohu dojde k maximální ochraně nově vysázených sazenic.

Projekt je realizován prostřednictvím dotační operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, vyhlášeného 8. kola příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Celkové výdaje projektu: 12 111 810 Kč
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 10 009 760 Kč
Celková výše přiznané dotace: 10 009 760 Kč
Příspěvek EU: 4 954 831 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 5 054 929 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 15. 3. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 20. 10. 2021
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

4077-001