Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno-III

Projekt je zaměřen na odstranění porostů náhradních dřevin na obnovných prvcích snížením zakmenění (maximálním odstraněním náhradních dřevin) a následnou přípravu půdy (mechanicky i chemicky) pro budoucí cílové dřeviny.

Porostní skupiny zahrnuté v projektu jsou v nejvyšším stupni naléhavosti přeměn porostů náhradních dřevin. Porosty se rozpadají, jsou na konci životnosti. Smrk pichlavý je ve stádiu odumření, bříza různých proveniencí je rozlámaná, modřín opadavý vykazuje křivost. Výsledkem projektu budou kompletně připravené plochy pro sadbu cílových dřevin v následných letech s dodržením lhůty na zalesnění dle § 31 zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Projekt je realizován na parcelách v majetku AP v k.ú. Bečov, Načetín u Kalku a Radenov.

Celkové výdaje projektu: 2 621 864 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 2 166 830 Kč

Celková výše přiznané dotace: 2 166 830 Kč
Příspěvek EU: 1 072 580 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 094 250 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 11. 7. 2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 20. 10. 2019
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

Dotace