Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno – II

Informace o realizovaném projektu „Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno-II“ podpořeného z Programu rozvoje venkova 2014 -2020:

Od srpna 2017 probíhají další lesopěstební práce V LESNÍCH POROSTECH NÁHRADNÍCH DŘEVIN (PND) na polesí Blatno. Práce jsou podpořené Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova v rámci operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin.

Projekt je umístěn v porostech náhradních dřevin založených v 80. letech 20. století na náhorní plošině Krušných hor v pásmech ohrožení imisemi A a B, a to nedaleko obce Blatno. Lesopěstební činnosti navazují na projekt Programu rozvoje venkova 2014-2020 podaný ve 2. kole žádostí a započatý na podzim v roce 2016 pod názvem Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno. Součástí mechanizačních i ručních prací je prvotní odtěžení resp. rekonstrukce PND smrku pichlavého s příměsí rozpadlé břízy za účelem přípravy porostního prostředí pro následné zalesnění nebo přirozenou obnovu. Rekonstrukce je rozdělena na ruční s využitím JMP a sházením zbytků dřevní hmoty do valů a mechanizační s využitím štěpkovače (rozdrcení stojících stromů na stojato). Po rekonstrukci bude z větší části provedena buldozerová příprava půdy s rozhrnováním valů. Účelem této operace je zlepšit půdní podmínky na místě. Z důvodu zamezení úporné buřeně a zlepšení podmínek pro přirozené zmlazení navazujících cílových dřevin, byla naplánována celoplošná chemická příprava půdy a v jednom případě ruční příprava půdy v ploškách. Pro ochranu stávajících buků lesních, které jsou vystaveny tlaku jelení zvěře, jsou naplánovány individuální ochrany podpůrnými kůly a pletivem kolem jednotlivých stromků. Realizací projektu bude přeměněno celkem 33,91 ha PND.

Cílem projektu je úplná přeměna porostů náhradních dřevin k dosažení cílového stavu lesa a obnovení všech jeho funkcí, zejména hospodářské a ekologické.

3064-001-plakat