Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek

Projekt je umístěný v Karlovarském kraji, okresu Karlovy Vary, v katastrálním území Jelení u Nových Hamrů, Nové Hamry, Oldřichov u Nejdku, Chaloupky u Přebuze a Rolava, na parcelách v majetku Náboženské matice, které spravuje Arcibiskupství pražské formou pachtu.

Projekt je zaměřen na odstranění poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch, ochranu založených porostů a následnou péči.

V porostech zařazených do projektu došlo vlivem mokrého sněhu a námrazy ke zlomům a vývratům na souvislých plochách.

Po odstranění rozlámaného porostu bude půda připravena pro sadbu. Vysazovány budou směsi 3 – 5 stanovištně vhodných dřevin tak, aby byl založen smíšený porost. Nově vysázené dřeviny budou po výsadbě ochráněny proti škodlivým vlivům, zejména oplocením proti zvěři, ale i proti klikorohu, hlodavcům či buřeni.

Výsledkem bude skupinovitě smíšený porost, který bude stanovištně vhodný a odolnější proti působení biotických i abiotických vlivů. Zalesněním kalamitní plochy plánovanými dřevinami v projektu dojde k obohacení dřevinné skladby lesa, zvýšení odolnosti lesa proti větru a biotickým škůdcům a zlepšení plnění funkcí lesa.

Projekt je realizován prostřednictvím dotační operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, vyhlášeného 8. kola příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Celkové výdaje projektu: 9 952 214 Kč
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 8 224 970 Kč
Celková výše přiznané dotace: 8 224 970 Kč
Příspěvek EU: 4 071 360 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 4 153 610 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 16. 3. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2021
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

3752-001