Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek – II

Do 11. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova jsme úspěšně podali projekt s názvem „Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek – II“. Projekt je realizován prostřednictvím dotační operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Foto: archiv Lesní správy

Projekt navazuje na náš předchozí projekt s názvem „Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek“, který jsme podávali v rámci 8. kola.

Projekt je umístěný v Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary, v katastrálním území Nové Hamry, Jelení u Nových Hamrů a Chaloupky u Přebuze, na parcelách v majetku Náboženské matice, které spravuje Arcibiskupství pražské formou pachtu.

Projekt je zaměřen na odstranění poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch, ochranu založených porostů a následnou péči v rámci projektu.

V porostech zařazených do projektu došlo vlivem mokrého sněhu a námrazy ke zlomům a vývratům na souvislých plochách.

Po odstranění rozlámaného porostu bude půda připravena pro sadbu. Vysazovány budou směsi 3 – 5 stanovištně vhodných dřevin tak, aby byl založen smíšený porost. Nově vysázené dřeviny budou po výsadbě ochráněny proti škodlivým vlivům, zejména oplocením proti zvěři, ale i proti klikorohu, hlodavcům či buřeni.

Výsledkem bude skupinovitě smíšený porost, který bude stanovištně vhodný a odolnější proti působení biotických i abiotických vlivů. Zalesněním kalamitní plochy plánovanými dřevinami v projektu dojde k obohacení dřevinné skladby lesa, zvýšení odolnosti lesa proti větru a biotickým škůdcům a zlepšení plnění funkcí lesa.

Celkové výdaje projektu: 14 025 805 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 11 591 575 Kč

Celková výše přiznané dotace: 11 591 575 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 11 591 575 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

0118-001-web