Součástí práce lesníků je i péče o infrastrukturu: lesní cesty, stavby, vodní nádrže a objekty sloužící hospodaření. V posledních letech zasáhla české lesy kůrovcová kalamita a v krátké době byly díky tomuto škůdci vytěženy a odvezeny z lesů mnohaleté objemy dříví.

Zatížení lesní dopravní sítě v letech 2020-2022 provozem bylo extrémní. A protože poslední dva roky přinesly mimořádné výnosy z lesů (vysoké ceny dříví), bylo možné realizovat rozsáhlé opravy, rekonstrukce opotřebených lesních cest a také výstavbu zcela nových úseků. Mimořádné zisky se musí z části vracet zpět do lesů, proto i v letošním roce budou opravy lesních cest pokračovat. Za rok 2022 dosáhl objem vložených prostředků 23 mil Kč. Pro představu rozsáhlosti prací několik příkladů za všechny.

V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce asfaltové vozovky lesní cesty Jelení vrch v délce 1 km poblíž osady Jelení v Krušných horách na majetku Náboženské matice. Akce je spolufinancována z dotace do lesnické infrastruktury a očekáváme příspěvek ve výši 2,3 mil Kč, který pokryje 90% stavebních nákladů. 

Lesní cesta Jelení v Krušných horách.

Další velkou akcí byla pokládka nové asfaltové vozovky v délce 2,2 km na lesní cestě Novodomská nedaleko Blatna u Chomutova v Krušných horách. Stávající vozovka z kameniva prolévaného živicí byla po 40-ti letech provozu rozpadlá a na hranici životnosti a sjízdnosti. Investiční náklad 5,3 mil Kč zajistí dobrou dopravní přístupnost lesů na dalších 30 let. V tomtéž polesí byla nákladem 2 mil Kč zbudovaná zcela nová lesní cesta s obratištěm a skládkou dřeva. Smyslem této investice je zkrácení vzdáleností pro odvoz dříví ke státní silnici a zároveň se vyhneme nutnosti jezdit s těžkým nákladem dříví přes místní komunikaci obce Blatno. To obyvatelé obce jistě ocení.

V polesí Rožmitál byla v roce 2022 dokončena větší souvislá oprava vozovky drceným kamenivem v délce 1,7 km na lesní cestě Husí. Celkovou údržbou krajnic a příkopů a obnovou příčného sklonu vozovky doplněním drceného kameniva v délce 1,8 km prošla také lesní cesta Prostřední u osady Teslíny v Brdech. V letošním roce byla již dokončena oprava lesní cesty Dubová alej, kterou poškodil přívalový déšť z konce léta loňského roku.

Nejvíce byly zatíženy cesty na polesí Vysočina. Za poslední tři kalamitní roky bylo z lesů vyvezeno množství dříví, které odpovídá 10-ti letům běžného hospodaření. Loni a letos byly opraveny tři hlavní odvozní cesty v délce celkem 3 km a v dalších letech budeme pokračovat. Za zmínku stojí cesta k Zádolí, která vede ke studánce s velmi kvalitní pitnou vodou a je hojně využívána místními obyvateli. 

Na polesí Spálené Poříčí, spravující majetek pražské Metropolitní kapituly, byla letos dokončena výstavba zcela nové lesní cesty Malinová v délce 1 km s celkovým nákladem 4,3 mil Kč. K spolufinancování stavby budou využiti prostředky z Programu rozvoje venkova ve výši 2,9 mil Kč.

Rozsáhlé opravy a investice by nebyly možné bez příznivé situace v lesích roku 2022 a bez lidského nasazení. Nezbývá, než poděkovat a vyprošovat přízeň počasí a dále naplňovat zlidovělou radu „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“.

Ing. Pavlína Čmelíková, referent lesnických staveb Lesní správy AP