Konec května byl v brdských lesích ve znamení dvou akcí lesníků z celé Evropy (o semináři certifikační organizace FSC je samostatný článek).

Druhá exkurze proběhla 31. května 2023 a byla součástí několikadenního semináře pořádaného v rámci aktivity „Forest Risk Knowledge Mechanism“. Akce se zúčastnilo 50 expertů v oblasti ochrany lesa z celé Evropy. Seminář pořádalo Ministerstvo zemědělství a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Venkovní exkurse proběhla na polesí Rožmitál a u Vojenských lesů a statků ČR s.p.

Úvodního slova a přivítání na majetku AP se ujal ředitel Lesní správy AP Ing. Milan Mochán. Seznámil přítomné s historií lesů ve správě AP a s aktuálním zadáním pro arcibiskupské lesníky. Jako hlavní úkol v současné turbulentní době označil bezpečnost produkce při současném plnění funkce environmentální a společenské. Tedy zvyšování odolnosti lesa proti biotickým i abiotickým vlivům s respektem k ochraně přírody a zaměstnáváním místního obyvatelstva.

O cestách k tomuto cíli hovořil jeho zástupce pro výrobu Ing. Jan Ferkl. Zdůraznil zejména aktivní ochranu lesa proti kůrovci, intenzivní výchovu mladých porostů a včasný nástup obnovy lesa. K zajištění těchto úkolů spolupracuje Lesní správa s osvědčenými lokálními firmami.

Vedoucí polesí Ing. Josef Hrdina seznámil účastníky s praktickými ukázkami hospodářských opatření. Přítomné zaujal zejména rychlý a kvalitní způsob asanace kůrovcem napadeného dřeva odkorněním harvestorem. To umožňuje arcibiskupským lesníkům v letošním roce položit 29 000 ks lapáků na kůrovce. Dřevo po odkornění se prodává za plnou cenu k dalšímu zpracování.

Na další zastávce byl prezentován obnovní postup jedle, vysazené do směsi s olší a osikou jako přípravnými dřevinami.

Souhlasné reakce přímo při exkurzi i následně od pracovníků Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti nás utvrzují o správném přístupu k dané problematice.

Za pomoc při uspořádání exkurze, za ukázky způsobu nepasečného hospodaření a aktivní intenzívní ochrany lesa proti kůrovcům, obdržel Ing. Jan Ferkl, který akci spolu s polesím Rožmitál připravil, poděkování od pořádajících pracovníků Ministerstva zemědělství.