Na Oblastním polesí Střední Povltaví byl dokončen dlouhodobý projekt s názvem: Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa na LHC Konopiště.

Předmětem podpory byla lesopěstební opatření směřovaná ke zlepšení druhového složení lesních společenstev, která plně vyhovují místním přírodním podmínkám v k.ú. Březová u Zvole na celkové ploše 5,5 ha.

Bylo provedeno vícero projektových činností. Konkrétně se jednalo o dosadbu převážně listnatých melioračně zpevňujících dřevin. Ochrana proti zvěři budováním oplocenek. Následná péče v podobě odstranění nežádoucí přerostlé buřeně a ručního ožínání.

Projekt je umístěn v lokalitě NATURA 2000, Evropsky významné lokalitě V hladomoří CZ 0213802.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí 2014-2020.

1020-001